Zasady współpracy w czasie pierwszego spotkania Klient opisuje problem prawny, przedkłada posiadane dokumenty, określa swoje oczekiwania względem adwokata. Adwokat natomiast przeprowadza generalną analizę sprawy, przedstawia możliwe propozycje działań, a także podaje wstępną wycenę pomocy prawnej, której udzielenia wymaga sprawa Klienta.
zasady współpracy z kancelarią adwokacką
Istotnym elementem  pierwszego spotkania Stron jest zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, a także udzielenie adwokatowi pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, czy upoważnienia do obrony.

Umowa o świadczenie pomocy prawnej określa w szczególności na czym ma polegać pomoc prawna udzielana Klientowi przez adwokata, przykładowo czy będzie to sporządzenie projektu pisma, reprezentacja sądowa czy może analiza umowy. Wskazuje także wysokość wynagrodzenia adwokata. .

W przeciwieństwie do innych podmiotów trudniących się szeroko pojętym doradztwem prawnym w przypadku usług adwokackich gwarantem wzajemnego zaufania i komfortu współpracy zawodowej Stron jest ustawowo zagwarantowana tajemnica adwokacka, w myśl której:

„Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.”

art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124, z późn. zm.)

Spoczywający na adwokacie bezwzględny obowiązek zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia przed ujawnieniem i niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych jest nieograniczony w czasie, trwa pomimo wypowiedzeniu pełnomocnictwa, owocnego zakończenia współpracy czy śmierci Klienta. Naruszenie powyższego nakazu stanowi poważny delikt ścigany na drodze dyscyplinarnej.

Sposobem wynagrodzenia adwokata jest wynagrodzenie ryczałtowe polegające na określeniu z góry wysokości wynagrodzenia adwokackiego z tytułu udzielonej pomocy prawnej w konkretnej sprawie. Ewentualnie umowa Stron może przewidywać dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy (tzw. premia za wygrodzenie).

W przypadku zakończenia współpracy Stron, czy to w wyniku zrealizowania przez adwokata całości zlecenia Klienta czy też wypowiedzenia pełnomocnictwa przez jedną ze Stron, konieczne jest dokonanie wzajemnych precyzyjnych rozliczeń finansowych z tytułu udzielonej pomocy prawnej. W sprawach finansowych względem Klienta obowiązuje adwokata szczególna skrupulatność.

Ponadto, na zgłoszone przez Klienta żądanie adwokat zobowiązany jest wydać niezwłocznie wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występował w prowadzonej przez siebie sprawie.